Jurij Bojcheniuk

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Polityka Prywatności strony internetowej i jej podstron www.bojcheniuk.eu

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informuje, że:

1/ Administratorem Państwa danych osobowych / danych powierzonych w ramach usługi tłumaczenia jest Jurij Bojcheniuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Julmax Jurij Bojcheniuk, z siedzibą, ul. Konfederacka 4A/4 , 60-281 Poznań, NIP: 898 181 76 20.

2/ Państwa dane osobowe / dane powierzone w ramach usługi tłumaczenia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3/ Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz usług towarzyszących w zakresie określonym przez Państwo oraz z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych oraz ewidencyjnych, wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

4/ Zakres danych: przetwarzam następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer dokumentu), dane kontaktowe (numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane zawarte w dokumentach finansowych (faktura) i ewidencyjnych (repertorium czynności tłumacza przysięgłego).

5/ Dane z innych źródeł: W celu realizacji usługi pozyskuję ogólnodostępne dane z sieci Internet, w tym z udostępnionych w sieci baz danych.

6/ Cele i podstawa przetwarzania:

W związku ze złożeniem zamówienia na usługę tłumaczenia Państwa dane osobowe / dane powierzone w ramach usługi tłumaczenia będą przetwarzane w następujących celach:

a) Przygotowania i wykonania umowy z osobą, której dotyczą; b) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). d) W celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych oraz ewidencyjnych, wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

7/ Okres przechowywania: Państwa dane osobowe / dane powierzone w ramach usługi tłumaczenia będą przetwarzane / przechowywane w oparciu o zgodę do czasu wycofania przez Państwa wyrażonej w tym zakresie zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przetwarzane / przechowywane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu - w zależności, co nastąpi pierwsze.

8/ Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe / dane powierzone w ramach usługi tłumaczenia nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że podmiotom zapewniających obsługę księgową, podatkową, prawną, kurierską, informatyczną – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych na podstawie umowy powierzenia oraz organom państwowym, uprawnionym do przeprowadzenia kontroli formalnej i merytorycznej działalności tłumacza.

9/ Zgoda: jeżeli wykorzystanie Państwa danych osobowych / danych powierzonych w ramach usługi tłumaczenia nie jest konieczne dla wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych / danych powierzonych w ramach usługi tłumaczenia.

10/ Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres e-mail: jbojcheniuk@wp.pl, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

11/ Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12/ Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych z naruszeniem przepisów RODO.

13/ Prawo do sprzeciwu: przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeżeli przetwarzania danych wiąże się z prawnie uzasadnioną podstawą, która jest nadrzędna wobec interesów, praw i wolności Państwa, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14/ Państwa dane osobowe / dane powierzone w ramach usługi tłumaczenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

15/Inne technologie: Administrator Państwa danych osobowych informuje użytkownika, czyli każdy podmiot, który korzysta ze strony, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

16/Logi serwera: a) Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. b) Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. c) Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. d) Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. e) Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

17/ Kontakt w sprawie ochrony danych: e-mail: jbojcheniuk@wp.pl.